Specustawa ukraińska a prawo nieruchomości
Posted in Ochrona nieruchomościPrawa do nieruchomości

Specustawa ukraińska a prawo nieruchomości

Strona główna » Ochrona nieruchomości » Specustawa ukraińska a prawo nieruchomości

Specustawa ukraińska a prawo nieruchomości

Specustawa ukraińska wprowadziła kilka zmian w przepisach dotyczących rynku nieruchomości.

W założeniu ma zachęcić ludzi do udostępniania swoich nieruchomości uchodźcom. Czy skutecznie – możesz to ocenić samodzielnie.

Z artykułu dowiesz się:

  • Jakie są zmiany w zakresie użyczenia nieruchomości na rzecz uchodźców?
  • Jakie są zmiany w zakresie umów najmu zawieranych na rzecz uchodźców?
  • Jakie są zmiany w przepisach karnych?

Użyczenie nieruchomości uchodźcom

Pamiętasz o „covidowym” zakazie eksmisji? Dotyczy on wszelkiego rodzaju lokatorów mieszkań (najemców, biorących do używania, Polaków czy obcokrajowców).

Nasz prawodawca dostrzegł ten problem w kontekście udostępniania uchodźcom lokali mieszkalnym. Słusznie uznano, że może to zniechęcać ludzi do udostępniania uchodźcom prywatnych lokali więc nieco zmieniono reguły gry.

Zmiany w zakresie użyczania lokali uchodźcom wprowadza art. 68 ustawy „ukraińskiej”. Jej tekst znajdziesz tutaj.

Przepis wprowadza możliwość eksmisji, w przypadku łącznego spełnienia następujących przesłanek:

  • przedmiotem użyczenia jest budynek lub jego część
  • biorącym do używania jest obywatel Ukrainy, który przybył na terytorium Polski bezpośrednio z terenu Ukrainy w związku z działaniami wojennymi lub posiadający Kartę Polaka, który przybył do Polski w związku z działaniami wojennymi niekoniecznie bezpośrednio z terenu Ukrainy
  • umowa jest zawierana celem tymczasowego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych.

Nie rozumiem, czemu nie użyto w ustawie również określenia „lokal mieszkalny”. Choć mam nadzieję, że „część budynku” jako pojęcie szersze zawiera w sobie również lokal mieszkalny czy użytkowy nie jestem przekonany, czy nie będzie to rodziło wątpliwości w przyszłości podczas egzekwowania tych przepisów.

Zwolnienie z zakazu eksmisji dotyczy jedynie Ukraińców, którzy przybyli w związku z działaniami wojennymi bezpośrednio z Ukrainy do Polski lub (jeśli posiadają Kartę Polaka) niezależnie od granicy, którą przekroczyli.

Oznacza to, że aby mieć pewność co do możliwości skorzystania z tych przepisów musisz zweryfikować sposób przybycia Ukraińca na teren Polski, datę przybycia oraz fakt, czy posiada Kartę Polaka. Nie każdy lokator ukraiński będzie dawał możliwość skorzystania z ułatwień w przepisach o eksmisji z lokalu mieszkalnego.

Umowa musi dotyczyć „tymczasowego” zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Wobec braku definicji określenia „tymczasowy” musimy odwołać się do słownika języka polskiego (tymczasowy – mający trwać krótko, do czasu przewidywanej zmiany). Zważywszy na zapisy specustawy należy uznać, że stan tymczasowy (przynajmniej na chwilę obecną) nie będzie trwać dłużej niż dwa miesiące.

Dlatego też warto w umowie zawrzeć zapis o tymczasowości umowy użyczenia. Wzór umowy zawierający najważniejsze zapisy oraz komentarze znajdziesz tutaj.

Jeżeli na tym etapie masz jakieś wątpliwości, to:

Umowy najmu zawierane z uchodźcami

Jak wskazywałem wcześniej, w przypadku umowy najmu najlepszą formą jest najem okazjonalny. Jednakże taka umowa (która upraszcza przede wszystkim jej rozwiązanie oraz eksmisję z lokalu) obarczona jest z definicji wymogami formalnymi trudnymi do sprostania w przypadku uchodźców.

Wymogi te szczegółowo opisałem tutaj.

Specustawa tu też wprowadza pewne zmiany (art. 69).

W przypadku Ukraińców, którzy przybyli do Polski bezpośrednio z terenu Ukrainy w związku z działaniami wojennymi lub posiadających Kartę Polaka, który przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi niekoniecznie bezpośrednio z terenu Ukrainy zniesiono obowiązek wskazania przez najemcę lokalu zastępczego oraz przedłożenia oświadczenia o zgodzie właściciela tego na zamieszkanie w lokalu zastępczym w przypadku eksmisji.

Dalej natomiast są wymagane pozostałe warunki takie jak m.in. forma pisemna umowy, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się eksmisji czy też zgłoszenie umowy do urzędu skarbowego.

Na dzień dzisiejszy jest to jednak zmiana pozorna w zakresie możliwości odzyskania lokalu.

Dopóki nie zostanie zniesiony „covidowy” zakaz eksmisji, możliwość uproszczonego odzyskania lokalu pozostaje jedynie na papierze.

Specustawa wprowadza pewne ułatwienia przy przekazywaniu mieszkań Ukraińcom ale jedynie w niewielkim zakresie znosi szkodliwy zakaz eksmisji.

Przepisy karne

Omówiłem je szczegółowo tutaj.

Ogólnie rzecz biorąc należy uznać, że przepis dotyczący „nielegalnej” eksmisji został poważnie zaostrzony na czas trwania konfliktu zbrojnego na Ukrainie.

Górna granica kary za nielegalną eksmisję została podniesiona do czterech i pół roku a sąd nie może orzec mniej niż rok pozbawienia wolności.

Checklista

  • specustawa uchyliła w niewielkiej części zakaz eksmisji
  • łatwiej jest zawrzeć z Ukraińcami najem okazjonalny
  • przepisy karne za „nielegalną” eksmisję zostały znacząco zaostrzone

Zobacz też:

Poznaj mnie lepiej

Group -1-min

Poznaj mnie lepiej

Bartłomiej Owczarek, Adwokat

Jako Adwokat w ramach swojej kancelarii świadczę pomoc prawną zarówno wobec osób prywatnych jak i podmiotów gospodarczych małych (np. AleBrowar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), średnich (np. Oltrans Olgierd Hewelt) i dużych (Orange Polska Spółka Akcyjna).

Share this post

There are no comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.